Български

Защо обучение в културен туризъм?

Културният туризъм в селските райони е шанс за повишаване на осведомеността и създаване на заетост, доходи и по-добри условия на живот. Въпреки това, за културният туризъм в селските райони не достига необходимото ниво на професионална квалификация и комуникация, сравнима с културния туризъм в градските райони. Необходимостта от квалификация е очевидна – както за доброволците, така и за професионалистите от сферата на културата, туризма и всички видове доставчици на услуги, предлагащи туристически услуги, настаняване, гастрономия, транспорт, ферми, културни институции и др.

Участниците в културата и туризма обикновено не са обучени да работят заедно; те “говорят на различни езици “. Сътрудничеството е основен въпрос за туроператорите и особено за работещите в селските културни институции. Те се нуждаят от добри учебни материали, за да подобрят уменията си в областта разработването и позиционирането на техните културно-туристически продукти и услуги, в маркетинга, каналите за продажба, финансовото планиране и накрая развитието на бизнеса. Казано кратко: този тренинг е възможност да се приложи и използва огромния потенциал, който селските райони предлагат!

 

Курсът за обучение EUROPETOUR

За да отговори на търсенето на обучение най-важните по важните въпроси в сферата на културния туризъм в селските райони, EUROPETOUR разработи многоезичен курс на обучение, съдържащ набор от осем модула, които обхващат следните теми:

  • M1. Характеристика на дестинацията (силни и слаби страни, политики в областта на туризма, анализ на данните);
  • М2. Развитие и позициониране на туристическите продукти и услуги (целеви групи, партньори, въздействие);
  • М3. Маркетингова стратегия и планиране (инструменти, оценка);
  • М4. Маркетинг микс: дистрибуция и канали за продажба (партньори за продажби на културни туристически продукти);
  • M5. Комуникационна стратегия и планиране (PR, социални медии, връзки с пресата, анализ на данни);
  • М6. Мрежи и сътрудничество (идентифициране на заинтересованите страни, развитие на мрежата инфраструктура);
  • М7. Финансово планиране (достъп до финансиране, модели на финансиране, умения за финансиране);
  • M8. Разработване на бизнес план.

 

Модул 0 “Въведение”

Изтегли “Въведение”

 

Модул 1 “Характеристика на дестинацията”

Разбирането за това, което представлява “дестинация за културен туризъм“ в селските райони, е широка тема. В този модул можете да намерите общ преглед на идентифицирането на силните и слабите страни, политиките в областта на туризма, създаването на мрежи и други важни теми.

Изтегли Модул 1

 

Модул 2 “Развитие и позициониране на туристическите продукти и услуги”

Научете как да достигате и общувате с целевите си групи, как да намерите необходимите партньори и как да се позиционирате на пазара.

Изтегли Модул 2

 

Модул 3 “Маркетингова стратегия и планиране”

Този модул ви помага да планирате и оценявате индивидуалната си маркетингова стратегия и да откриете основните инструменти, с които трябва да боравите, за да изградите успешна стратегия.

Изтегли Модул 3

 

Модул 4 “Маркетинг микс: дистрибуция и канали за продажба”

Този модул има за цел да накара хората да разберат как да идентифицират потенциалните си партньори по продажбите за своя бизнес в областта на културния туризъм в селските райони.

Изтегли Модул 4

 

Модул 5 “Комуникационна стратегия и планиране

Основните принципи и инструменти за комуникация в културния туризъм, както и успехите и неуспехите на комуникационните стратегии, са темите, обсъдени в този модул.

Изтегли Модул 5

 

Модул 6 “Мрежи и сътрудничество

Този модул подчертава необходимостта от създаване на връзки и следователно мрежи от активни субекти в областта на културния туризъм. Операторите в областта на културния туризъм в селските райони често са малки и изграждането на мрежи може да подобри способността им за действие.

Изтегли Модул 6

 

Модул 7 “Финансово планиране

Този модул помага да бъдат разгледани различни алтернативи за финансиране на дейността му в областта на културния туризъм. Операторите трябва да имат общ преглед на различните форми на финансиране, за да изберат най-добрия вариант и успешно да изпълнят своята стратегия в областта на културния туризъм.

Изтегли Модул 7

 

Модул 8 “Разработване на бизнес план

Показва причините, поради които една дейност в областта на културния туризъм трябва да има бизнес план. Това е необходима стъпка, ако искате да преодолеете нивото на простата доброволческа дейност, за да станете компания, която произвежда доходи.

Изтегли Модул 8