Български

Защо обучение в културен туризъм?

Културният туризъм в селските райони е шанс за повишаване на осведомеността и създаване на заетост, доходи и по-добри условия на живот. Въпреки това, за културният туризъм в селските райони не достига необходимото ниво на професионална квалификация и комуникация, сравнима с културния туризъм в градските райони. Необходимостта от квалификация е очевидна – както за доброволците, така и за професионалистите от сферата на културата, туризма и всички видове доставчици на услуги, предлагащи туристически услуги, настаняване, гастрономия, транспорт, ферми, културни институции и др.

Участниците в културата и туризма обикновено не са обучени да работят заедно; те “говорят на различни езици “. Сътрудничеството е основен въпрос за туроператорите и особено за работещите в селските културни институции. Те се нуждаят от добри учебни материали, за да подобрят уменията си в областта разработването и позиционирането на техните културно-туристически продукти и услуги, в маркетинга, каналите за продажба, финансовото планиране и накрая развитието на бизнеса. Казано кратко: този тренинг е възможност да се приложи и използва огромния потенциал, който селските райони предлагат!

 

Курсът за обучение EUROPETOUR

За да отговори на търсенето на обучение най-важните по важните въпроси в сферата на културния туризъм в селските райони, EUROPETOUR разработи многоезичен курс на обучение, съдържащ набор от осем модула, които обхващат следните теми:

  • Характеристика на дестинацията (силни и слаби страни, политики в областта на туризма, анализ на данните);
  • М2. Развитие и позициониране на туристическите продукти и услуги (целеви групи, партньори, въздействие);
  • М3. Маркетингова стратегия и планиране (инструменти, оценка);
  • М4. Маркетинг микс: дистрибуция и канали за продажба (партньори за продажби на културни туристически продукти);
  • Комуникационна стратегия и планиране (PR, социални медии, връзки с пресата, анализ на данни);
  • М6. Мрежи и сътрудничество (идентифициране на заинтересованите страни, развитие на мрежата инфраструктура);
  • М7. Финансово планиране (достъп до финансиране, модели на финансиране, умения за финансиране);
  • Разработване на бизнес план.

 

Introduction:

Download Introduction

Module 1:

Download Module 1

Module 2:

Download Module 2

Module 3:

Download Module 3

Module 4:

Download Module 4